Nasza szkoła uczestniczy w pilotażowym rządowym  programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”, do którego zostaliśmy wytypowani jako jedyni z 31 szkół podstawowych w powiecie kozienickim.

W ramach tego programu otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 112471,20zł, z czego 89976,96zł pokrył budżet państwa, a reszta (20%) to wkład własny organu prowadzącego.
Pozyskane fundusze zostały przeznaczone na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania w klasach IV – VI, na zajęciach lekcyjnych oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
Uczniowie naszej szkoły mają zapewniony dostęp do mobilnego sprzętu komputerowego oraz bezprzewodowego Internetu.
Nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablice interaktywne, laptopy, projektory) i oprogramowania, m. in. podręczników interaktywnych i programów multimedialnych.

Efekty naszej pracy będziemy na bieżąco umieszczać na naszej szkolnej stronie internetowej.

Spotkanie nauczycieli ze szkół uczestniczących w programie „Cyfrowa Szkoła”
w ramach sieci współpracy nr 20

 

W piątek 24 maja 2013r. w naszej szkole odbyło się spotkanie e-koordynatorów i nauczycieli ze szkół uczestniczących w programie „Cyfrowa Szkoła” w ramach sieci współpracy nr 20. Przybyli oni do nas ze szkół z następujących miejscowości: Unin, Jazgarzew, Żelechów. Niestety nie było przedstawicieli szkół w Słomczynie i Czersku, które tak jak i nasza szkoła należą do sieci nr 20.
Sieć współpracy to grupa 5-10 koordynatorów z różnych szkół uczestniczących w programie „Cyfrowa Szkoła” wspomaganych przez moderatora z Centrum Edukacji Obywatelskiej, którzy wymieniają doświadczenia, obserwują wzajemnie swoją pracę i dostarczają sobie informacji zwrotnych, wypracowują nowe pomysły oraz rozwiązują problemy edukacyjne. Dzięki temu mogą szybko i sprawnie reagować na nowe wyzwania w często zmieniającej się rzeczywistości.

Spotkanie moderowała pani Anna Sidor z CEO. Miało ono na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole, zarówno w nauczaniu przedmiotowym, jak i zarządzaniu procesem nauczania. Nauczyciele podzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami z zakresu stosowania TIK na lekcjach, zaprezentowali programy i aplikacje, które wykorzystują na swoich zajęciach przedmiotowych, tj.: platforma „Nauczyciel.pl”, program Hot Potatoes, platforma edukacyjna Moodle, oprogramowanie biurowe „OpenOffice”.
E-koordynatorzy kolejny już raz przedstawili swoje sukcesy i obawy związane z realizacją programu „Cyfrowa Szkoła”, a następnie wszyscy wspólnie poszukiwali sposobów radzenia sobie ze wskazanymi problemami.
Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Myślę, że jego uczestnicy nabyli nowe umiejętności od innych nauczycieli i poszerzyli swoją wiedzę na temat różnych narzędzi TIK.

  

 

Podsumowanie programu „Cyfrowa Szkoła”

Program „Cyfrowa Szkoła” dobiegł końca. Miniony rok szkolny był dla nauczycieli z naszej szkoły bardzo pracowity. Wszyscy uczyliśmy się, jak twórczo pracować w świecie nowych technologii oraz jak uczynić lekcje w naszej szkole ciekawszymi i atrakcyjniejszymi. Poznawaliśmy nowe urządzenia, tj. tablica interaktywna czy wizualizer i programy niezbędne do pracy z uczniami w cyfrowej szkole. W czasie udziału szkoły w projekcie poszerzył się warsztat pracy nauczycieli o nowe, wspaniałe narzędzia, które nadal z chęcią będą przez nich wykorzystywane w procesie edukacyjnym. Uczniowie w lepszym stopniu zostali przygotowani do życia w społeczeństwie informacyjnym. Wprowadzenie technologii informacyjno-komunikacyjnych zwiększyło efektywność nauczania, ułatwiło realizację podstawy programowej, wzbogaciło tradycyjne treści kształcenia i formy przekazu, umożliwiło i ułatwiło proces uczenia się oraz osobisty rozwój uczniów. Wzbogaciło ich wiedzę i motywację do nauki, stanowiło wsparcie wysiłków nauczyciela, ułatwiło jego pracę, zainspirowało do szukania nowych rozwiązań metodycznych oraz poprawy jakości nauczania.

  

 

  

A wszystko zaczęło się tak:

W kwietniu 2012r. napisaliśmy wspólnie z panią dyrektor wniosek do organu prowadzącego o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w ramach programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie i złożony do wojewody mazowieckiego. Po dokonaniu oceny formalnej nasza szkoła zakwalifikowała się do objęcia wsparciem finansowym. Zostałam powołana na szkolnego e-koordynatora projektu, którego jednym z zadań było uczestnictwo w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, w tym szkoleniach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, koordynowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Jako szkolny e-koordynator programu „Cyfrowa Szkoła” od 5.11.2012r. do 16.06.2013r. uczestniczyłam w kursie dla koordynatorów „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie” , który prowadzony był przez Internet i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W czasie trwania każdego z siedmiu modułów kursu organizowałam w szkole spotkania z nauczycielami. Przed spotkaniem przekazywałam nauczycielom biorącym udział w projekcie materiały z kursu oraz zadania, które należy wykonać w szkole z uczniami do zakończenia modułu. Pod koniec modułu zbierałam refleksje nauczycieli, ich pytania, wybrane materiały, np. przykłady dobrych praktyk i przekazywałam je w sprawozdaniu na platformie kursu.
Tak jak wszyscy nauczyciele z naszego szkolnego zespołu TIK realizowałam z uczniami zadania, które zostały określone w każdym module kursu, na takich samych zasadach, jak inni nauczyciele w szkole.
Przekazywałam do CEO (w sprawozdaniach z każdego modułu) refleksje nauczycieli, ich pytania, krótkie informacje o realizacji zadań z uczniami i wybrane materiały, np. przykłady dobrych praktyk zebranych od nauczycieli. Opublikowałam 10 dobrych praktyk na platformie kursu.
Wszystkie dobre praktyki (20) wypracowane przez nauczycieli opublikowałam również na stronie internetowej szkoły.
W trakcie uczestnictwa szkoły w programie służyłam nauczycielom radą i pomocą szczególnie w zakresie obsługi nowych urządzeń i programów, wspierałam ich w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności w pracy z wykorzystaniem TIK. Organizowałam spotkania będące formą wsparcia w zakresie stosowania TIK w nauczaniu.
Nauczyciele przeprowadzili w klasach IV-VI łącznie około 300 godzin zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem TIK, co daje średnio w każdym tygodniu nauki około 12 godzin.

Przeprowadziliśmy w szkole dwie lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK:
1. „Nasze Ojczyzny: duża i mała” – 27 marca 2013r.
2. 222 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 30 kwietnia 2013r.

W ramach programu „Cyfrowa szkoła” uczniowie klas IV – VI naszej szkoły wykonali dwa projekty edukacyjne:

1. Na ratunek Ziemi – myśl globalnie, działaj lokalnie – projekt ekologiczny
2. Co można wyczarować z kół? – projekt z matematyki w klasie 4

 

 

Projekty te i sprawozdania z ich realizacji zostały opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.
Na szkolnej stronie internetowej zostały też opublikowane prace uczniów naszej szkoły wykonane z zastosowaniem TIK na lekcje z różnych przedmiotów.
Na potrzeby programu umieściłam na stronie internetowej naszej szkoły zakładkę „Cyfrowa Szkoła”, gdzie publikowałam wszystkie materiały związane z realizacją tego programu.
W zakładce „Różności” zestawiłam linki do ciekawych stron ułatwiając nauczycielom pracę z TIK. W tym celu wykonałam również wykaz stron www z podziałem na poszczególne przedmioty i przesłałam mailem nauczycielom z naszej szkoły pracującym z TIK i uczestniczącym w programie.

Jako szkolny e-koordynator uczestniczyłam w konferencjach związanych z projektem „CS”:
1. W dniach 14-15 stycznia 2013r. w dwudniowej konferencji otwierającej projekt dla Dyrektorów i Koordynatorów szkolnych w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. Pierwszego dnia w konferencji brała udział również pani dyrektor.
2. W dniu 20 marca 2013r. w konferencji regionalnej dla koordynatorów szkolnych w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”

Odbyły się również 3 spotkania w ramach sieci współpracy szkół uczestniczących w projekcie.
1. Pierwsze spotkanie miało miejsce 20.03.2013r. na konferencji regionalnej dla koordynatorów szkolnych w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”.
2. Drugie spotkanie odbyło się 29.04.2013r. w Zespole Szkół nr 4 w Słomczynie, w którym uczestniczyłam z panią Katarzyną Kęsik.
3. Trzecie spotkanie zorganizowaliśmy u nas w szkole 24.05.2013r. Oprócz mnie w spotkaniu uczestniczyli również: pani dyrektor Alicja Strachota, pan Adam Matysiak i pani Katarzyna Kęsik.

Czwarte wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych spotkanie sieci odbędzie się we wrześniu 2013r.

4 nauczycieli uczących w klasach IV-VI uczestniczyło w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:
1. p. Teresa Rybarczyk – Dziecko przy tablicy interaktywnej
2. p. Krystyna Piekarniak – Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem
3. p. Adam Matysiak – Tworzenie aplikacji do wykorzystania na tablicach interaktywnych
4. p. Jolanta Wiśniewska – Możesz powiedzieć o sobie tyle, ile chcesz. O zasadach bezpiecznej pracy w mediach społecznościowych

W maju wszyscy wypełnialiśmy ankiety ewaluacyjne podsumowujące program „CS”.

Dzięki programowi „Cyfrowa Szkoła” w środowisku lokalnym nasza placówka jest postrzegana jako szkoła rozwijająca stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Jest to niewątpliwie jedno z podstawowych zadań współczesnej szkoły, która ma przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Jesteśmy przykładem sprostania wyzwaniu szkoły uczącej się z zastosowaniem TIK i rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie nauczania.

Małgorzata Giza
Koordynator programu „Cyfrowa Szkoła”
w PSP w Chmielewie

Skip to content