Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.psp.chmielew.pl

Szkoła Podstawowa im. Jan Pawła II w Chmielewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jan Pawła II w Chmielewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-31.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich rozmiarze.
 • Niektóre materiały tekstowe nie posiadają odpowiedniej hierarchii nagłówków.
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF/DOC nie są w pełni dostępne cyfrowo w całości.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • podwyższony kontrast (jasne tło, czarne litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość powiększania elementów na stronie,
 • wyróżnienie odnośników, linków, tytułów,
 • zmiana koloru tła.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Giza, psp.chmielew@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 62 19 451. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub element strony chodzi,
 • sposób kontaktu – jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada trzy wejścia do budynku:

 • od strony sali gimnastycznej – wejście zaopatrzone w podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • główne – do drzwi wejściowych prowadzą schody, brak podjazdu
 • przedszkolne – do drzwi wejściowych prowadzą schody, brak podjazdu

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz, sala gimnastyczna i pomieszczenia przy sali gimnastycznej.
Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi, informacjami głosowymi, oznaczeniami w alfabecie Brajla, oznaczeniami kontrastowymi lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do szkoły zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.


Raport dostępności (PDF – 59 KB)

Skip to content