Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W dniu 20 listopada 2023 r. odbyły się w naszej szkole prelekcje mające na celu zapoznanie dzieci z ich prawami na podstawie Konwencji Praw Dziecka podpisanej 20 listopada 1989 r. Zajęcia miały charakter warsztatów, podczas których dzieci brały czynny udział rysując i dyskutując na temat poznawanych zagadnień.

Konwencja o prawach dziecka określa prawa, które powinny być zagwarantowane wszystkim dzieciom, by mogły w pełni rozwijać swój potencjał.

Dziecko ma:

 1. prawo do życia i rozwoju, do tożsamości, obywatelstwa,
 2. prawo swobody myśli, sumienia i wyznania, wyrażania poglądów, w tym w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 3. prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, domowego, tajemnicy korespondencji,
 4. prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, prawo poznania rodziców, jeżeli to możliwe,
 5. prawo do wolności od tortur, poniżającego traktowania, przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych,
 6. prawo do swobodnego zrzeszania się, pokojowych zgromadzeń,
 7. prawo do odpowiedniego do wieku i stopnia rozwoju traktowania w ramach postępowania karnego,
 8. prawa społeczne, w tym prawo do odpowiedniego standardu życia, opieki w instytucjach i zakładach, ochrony socjalnej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej,
 9. prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, podejmowaniem pracy w zbyt wczesnym wieku,
 10. prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
 11. prawo dostępu do informacji i materiałów pochodzących z różnych źródeł,
 12. prawa do nauki, w tym prawo do bezpłatnej i obowiązkowej nauki w zakresie szkoły podstawowej.

 

Iwona Krześniak

Skip to content