Organizacja żywienia uczniów w szkole

Szanowni Rodzice!

Informuję, że od 18 września 2023 r. rodzice uczniów klas I-VII mogą wykupić w szkole dla swoich dzieci gorący posiłek – obiad jednodaniowy – dostarczany przez firmę cateringową. Jednostkowy koszt posiłku jest ustalony w wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do jego przygotowania tzw. „Wsad do kotła” i wynosi 6 zł.

W celu zapisania dziecka na obiady proszę o złożenie w szkole do dnia 12.09.2023 r. pisemnej Umowy na korzystanie z płatnego żywienia w Szkole Podstawowej w Chmielewie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz zapoznanie się z Regulaminem korzystania z płatnego żywienia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie.

Opłaty za żywienie należy dokonywać na nr konta podany w Umowie na korzystanie z płatnego żywienia w terminach:

  • za wrzesień – do 22.09.2023 r.
  • za pozostałe miesiące – do 10-go dnia każdego miesiąca (jeżeli 10-ty jest dniem wolnym od pracy za termin płatności uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy).

Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy szkoły.

Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki za zwłokę.

W przypadku rezygnacji dziecka z obiadów należy złożyć w szkole pisemną Rezygnację z żywienia najpóźniej na trzy dni przed planowanym wypisem dziecka z posiłków.

Małgorzata Giza

Regulamin korzystania z płatnego żywienia (PDF 592 kB)
Umowa żywienia (PDF 485 kB)
Rezygnacja z żywienia (PDF 576 kB)

 

Skip to content