Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Chmielewie

„Czasu nie da się zatrzymać,
ale warto wracać do chwil,
które pozostają w naszej pamięci na zawsze.”

30 września 2018 r. nasza szkoła – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chmielewie – obchodziła jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Zbiegł się on z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Jak każdy jubileusz również i ten stał się dla nas okazją do wspomnień, które na zawsze pozostały w pamięci wielu pokoleń tutejszej społeczności lokalnej.
Jubileuszowe obchody rozpoczęliśmy od uroczystej mszy św. W kościele pw. św. Józefa w Mniszewie w intencji nauczycieli, pracowników obsługi, absolwentów i uczniów szkoły, którą celebrował Jego Ekscelencja Ks. Biskup Piotr Turzyński.
Po mszy wszyscy udaliśmy się do szkoły w Chmielewie, aby uczestniczyć w dalszej części uroczystości. Zarówno podczas mszy św., jak i przy wprowadzaniu do szkoły sztandarów ze szkół Gminy Magnuszew oraz sztandaru Samorządu Gminy Magnuszew towarzyszył akompaniament orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Kozienic pod batutą p. Zygmunta Juśkiewicza. Wszyscy obecni na uroczystości udali się pod tablicę Patrona św. Jana Pawła II. Zaśpiewaliśmy „Hymn Szkoły”, a następnie delegacje złożyły kwiaty w hołdzie naszemu Patronowi. Obok tablicy zawieszony został pamiątkowy krzyż ocalały ze starego

budynku szkoły, który pobłogosławił ks. Bp Piotr Turzyński. Przechowywany był w rodzinie pani Marii Janczewskiej przez ponad 60 lat, a na okoliczność jubileuszu został przekazany do obecnej szkoły.
Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej, gdzie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chmielewie pani Alicja Strachota wraz z Wójtem Gminy Magnuszew panem Markiem Drapałą oficjalnie powitali przybyłych gości:
– Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Piotra Turzyńskiego,
– Wicekanclerza Kurii Radomskiej Ks. Prałata Marka Fitucha,
– Wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu p. Marzenę Błaszczyk – Hajduk,
– Ks. Kanonika Floriana Rafałowskiego z parafii Magnuszew,
– Ks. Kanonika Czesława Niewczasa proboszcza parafii Mniszew,
– siostry zakonne pochodzące z parafii Mniszew: Jadwigę Rybarczyk i Urszulę Kuźnię,
– radnych Gminy Magnuszew: wiceprzewodniczącą p. Marzannę Cwyl, p. Aldonę Wróbel, p. Józefa Boguckiego, p. Marka Kozłowskiego, p. Andrzeja Markwata, p. Annę Oziembło – Knyt,
– p. Barbarę Sobota sekretarz Gminy Magnuszew,
– byłych wójtów Gminy Magnuszew: p. Andrzeja Domeradzkiego i p. Henryka Plaka,
– p. Bernarda Wdowiaka – byłego Przewodniczącego rady Gminy Magnuszew,
– p. Henrykę Mizińską – emerytowaną dyrektor szkoły w Chmielewie,
– p. Annę Flakiewicz i p. Barbarę Gonciarz – emerytowane nauczycielki szkoły w Chmielewie,
– p. Sabinę Matysiak – emerytowaną bibliotekarkę,
– p. Wandę Woch – emerytowanego pracownika szkoły,
– p. Pawła Sułkowskiego – nadleśniczego Nadleśnictwa Dobieszyn,
– p. Agnieszkę Suska – dyrektora Szkoły Podstawowej w Rozniszewie
– p. Małgorzatę Grądziel – dyrektora Szkoły Podstawowej w Mniszewie,
– p. Małgorzatę Wojtak – dyrektora Szkoły Podstawowej w Przydworzycach,
– p. Agnieszkę Kozłowską – dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie,
– p. Agnieszkę Kuczyńską i p. Ewę Stopkę – wicedyrektorów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie,
– p. Elżbietę Dudek – dyrektora Banku Spółdzielczego w Piasecznie o/Magnuszew,
– p. Elżbietę Wachnik – dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Magnuszewie,
– byłych dyrektorów szkół z terenu Gminy Magnuszew: p. Elżbietę Kapustę, p. Lidię Ciżę, p. Bożenę Stańczyk, p. Joannę Wdowiak, p. Hannę Witek, p. Jadwigę Witkowską, p. Reginę Opałczyńską, p. Marka Kozłowskiego, p. Tomasza Gizę, p. Andrzeja Marka,
– p. Marię Strachotę – sołtys wsi Chmielew,
– p. Halinę Kuźnię – byłą sołtys wsi Chmielew,
– delegację Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie z prezesem p. Mariuszem Wochem,
– państwa Marzenę i Jarosława Kowalskich,
– państwa Marię i Józefa Olszewskich,
– p. Marcina Jóźwika „Largo Podróżująca Filharmonia”,
– p. Marzannę Bugalską – przewodniczącą Klubu Aktywnych Kobiet,
– państwa Teresę i Mieczysława Miśkiewiczów,
– rodziców,
– absolwentów Szkoły Podstawowej w Chmielewie,
– uczniów,
– wszystkich przybyłych na uroczystość.
Następnie została zaprezentowana część artystyczna w wykonaniu uczniów z klasy V i VIII pod kierunkiem pań: Katarzyny Kęsik i Jolanty Wiśniewskiej. Przygotowany montaż słowno – muzyczny był dedykowany tym wszystkim, którzy zetknęli się z naszą szkołą na przestrzeni dziejów i z wielkim poświęceniem dbali o to, aby „…wykuwać najświętsze hasła, by szkoła była kuźnią, przez którą przepływa wszystko, co daje życie” (Janusz Korczak). Program artystyczny odniósł się do postaci Patrona Szkoły – osoby Ojca Świętego Jana Pawła II. Sylwetka Patrona to nie tylko wyraz hołdu składanego Wielkiemu Człowiekowi, ale również swoiste credo, świadomy wybór własnych wartości, wskazanie kierunku pracy nad sobą.
Później przyszła pora na przybliżenie historii szkoły w formie prezentacji multimedialnej zatytułowanej „Nasza szkoła dawniej i dziś” opracowanej przez panie: Małgorzatę Gizę i Agatę Grądziel. Wszyscy obejrzeli ją z zaciekawieniem. Zawierała ona stare fotografie, na których widać absolwentów szkoły – pradziadków, dziadków, rodziców naszych uczniów oraz nauczycieli – tych pierwszych, nieżyjących już i obecnie uczących w naszej placówce. Ukazała zdjęcia starego budynku szkoły, który spłonął w 1971 r., jak również nowo wybudowanego wraz z salą gimnastyczną. Szkoła mimo przeróżnych dziejowych komplikacji i przeszkód uczyła oraz wychowywała kolejne pokolenia młodych ludzi, z których możemy być dumni.
Niezwykle ciekawym elementem naszej uroczystości był koncert zaprzyjaźnionego ze szkołą muzyka pana Marcina Jóźwika pod tytułem: ,,Bóg, Honor, Ojczyzna”. Na okoliczność jubileuszu 10-lecia współpracy artysty z naszą szkołą otrzymaliśmy od niego statuetkę, na której widnieje napis „Szkoła w Chmielewie zyskała tytuł Przyjaciela podróżującej Filharmonii”.
W tym tak ważnym dla nas dniu spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii w postaci życzeń, gratulacji, ciepłych słów. Bardzo miłym akcentem naszego jubileuszu były okolicznościowe przemówienia gości, a także upominki podarowane dla społeczności szkolnej tj.: książki, szachy, piłki oraz nowoczesna kserokopiarka ufundowana przez Wójta i Samorząd Gminy Magnuszew. My również obdarowaliśmy gości specjalnie zaprojektowanymi znaczkami nawiązującymi do jubileuszu.
Na okoliczność 100-lecia placówki i 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę na terenie szkoły został posadzony pamiątkowy dąb – potomek dębu Bartek, który podarowało Nadleśnictwo Dobieszyn.
Następnie wszyscy udali się na uroczysty obiad. Nie zabrakło też jubileuszowego tortu .
Tego dnia w szkole można było obejrzeć trzy wystawy edukacyjne. Dwie z nich „Adhortacje apostolskie Świętego Jana Pawła II” oraz „Encykliki Świętego Jana Pawła II” zostały wypożyczone z Instytutu Papieża Jana Pawła II z Warszawy, z którym nasza szkoła współpracuje. Trzecia z nich to wystawa nawiązująca do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zatytułowana „Tak powstawała Niepodległa”.
Po uroczystościach można było zwiedzać szkołę, izbę pamięci poświęconą Patronowi św. Janowi Pawłowi II. Aby ułatwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość, zostały przygotowane ekspozycje, gazetki, wystawy oraz wyeksponowane kroniki szkoły, które cieszyły się dużą oglądalnością wśród zwiedzających.
Wiele pozytywnych wzruszających emocji wzbudziły spotkania „po latach” absolwentów, nauczycieli, pracowników szkoły. Nie zabrakło wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia.
Rocznica 100-lecia szkoły stała się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia uczniów, a dla absolwentów była wspaniałą okazją do snucia refleksji i wspomnień dotyczących losów osób związanych z naszą szkołą, przywołania w pamięci Tych, którzy odeszli oraz do myśli o własnej przeszłości. Szkoła to młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radością i rozrzewnieniem.
Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich.
W imieniu pani dyrektor, nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości za szczere życzenia i pamięć o szkole, nie tylko z okazji jubileuszu.

Małgorzata Giza
Agata Grądziel


Za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji Jublileuszu 100-lecia szkoły dyrektor dziękuje

p. Markowi Drapale – Wójtowi Gminy Magnuszew, Ks. Kanonikowi Czesławowi Niewczasowi,
p. Marii Strachocie – sołtys wsi Chmielew i p. Halinie Kuźnia – byłej sołtys wsi Chmielew.

 

Skip to content