Kontynuacja zdalnego nauczania

Szanowni Nauczyciele i Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ograniczenie w stacjonarnym funkcjonowaniu placówek oświatowych zostało przedłużone do dnia 7 czerwca 2020 r.
W dalszym ciągu utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej we wszystkich oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-VIII, będzie to kształcenie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na dotychczasowych zasadach.

Katarzyna Kęsik

Konsultacje

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Informuję, że:
zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871) zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  1. Od 25 maja 2020 r. czynna jest biblioteka. Wszelkie informacje dotyczące jej funkcjonowania zawarte są w zakładce „Biblioteka” na stronie internetowej szkoły.
  2. Od 1 czerwca do 7 czerwca 2020 r. szkoła zapewnia konsultacje dla zainteresowanych uczniów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Terminy konsultacji proszę wcześniej uzgadniać z wychowawcą lub bezpośrednio z nauczycielami drogą telefoniczną bądź elektroniczną.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o zachowanie zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN i Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole.

Katarzyna Kęsik

Procedury bezpieczeństwa COVID – 19

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

Zwracam się z prośbą o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19. Rodzice dzieci korzystających z placówki zobowiązani są do wypełnienia i podpisania Oświadczenia Rodziców oraz Procedur przyprowadzania do i odbierania dzieci do/z placówki. Dokumenty te należy dostarczyć podczas pierwszego dnia obecności w szkole. Druk Oświadczeń i Procedur dostępny jest do samodzielnego wydruku na stronie internetowej szkoły lub w wersji papierowej w placówce.

Katarzyna Kęsik

Załączniki:
1. Procedura postępowania w trakcie pandemii COVID-19.
2. Procedury – konsultacje i biblioteka.
3. Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci do/z placówki.
4. Oświadczenie rodzica.

„Nie zastąpi Ciebie nikt” – 100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II to szczególny czas dziękczynienia za Jego życie i pontyfikat. Święty Jan Paweł II uczył otwartości na drugiego człowieka i umacniał wszystkich w wierze – tak postępował przez całe swoje życie. Teraz my, silni wiarą i umocnieni świadectwem naszego papieża rodaka dziękujmy za tak wspaniałego człowieka, szczególnie w roku 100. rocznicy Jego urodzin.
Tym bardziej dla nas jest to zaszczyt i wyróżnienie, że św. Jan Paweł II, patronuje naszej społeczności szkolnej. Jest dla nas największym autorytetem i inspiracją do rzetelnej pracy i nauki. Nosimy Go w naszych sercach. Z tej okazji, by uczcić naszego kochanego Patrona wyraziliśmy to przez nasze prace plastyczne. Wszystkie są piękne i zasługują na uznanie, bo włożono w nie serce pełne miłości do naszego ukochanego Ojca Świętego.

DLA PATRONA SZKOŁY – UCZNIOWIE

Czytaj więcej

,,Święty Jan Paweł II – Patron mojej szkoły i mój”

Tegoroczny maj to wyjątkowy miesiąc dla wszystkich Polaków. 18 maja 1920 roku w kamienicy przy ulicy Kościelnej w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła. Przed nami 100 rocznica urodzin naszego Patrona świętego Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym z tej niezwykłej okazji.

Poniżej zamieszczony jest regulamin konkursu:

Regulamin konkursu ,,Święty Jan Paweł II – Patron mojej szkoły i mój” (PDF)

 

 

Święto Konstytucji 3 maja

229 lat temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął Konstytucję 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Czytaj więcej

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.

– Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki. Ten wyjątkowy czas, w którym wszyscy jesteśmy dowiódł, że zdaliście egzamin z dojrzałości i wytrwałości. Już dziś życzę wszystkim powodzenia na egzaminach – powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Czytaj więcej

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Grafika z tekstem: Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 24 maja br.
Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Czytaj więcej