POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

I. Stypendia szkolne
Urząd Gminy w Magnuszewie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w przypadku uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych należy składać w terminie od 1 września do 15 września 2020 r., zaś w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący faktycznie na terenie gminy Magnuszew znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do otrzymania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 528,00 zł na 1 osobę w rodzinie. W związku z tym wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie w środę 09.09.2020r. o godz. 18.00
Podczas zebrania poruszane będą m. in. następujące tematy:

 • procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły,
 • wybór oferty ubezpieczeniowej NNW dla dzieci na rok szkolny 2020/2021 – spotkanie z ubezpieczycielem,
 • wybór Rady Rodziców,
 • kalendarz roku szkolnego 2020/2021,
 • dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Prosimy o stosowanie się do zasad związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemicznym:

 • przy wejściu do szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce, obowiązkowo zasłonić usta i nos,
 • na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic oraz zachowywanie odpowiedniego dystansu społecznego.

Procedury bezpieczeństwa – COVID-19

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

Zwracam się z prośbą o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującymi na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie.

Rodzice dzieci korzystających z placówki zobowiązani są do wypełnienia i podpisania Deklaracji Rodziców (załącznik nr 1 do procedur).

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa – Covid-19 (PDF)

Agata Grądziel

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczęliśmy inaczej niż zwykle. Nasi uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami. Okazało się, że po pół roku nieobecności w szkole mamy sobie wiele do powiedzenia.

Podczas rozmów nauczyciele zaznajomili wychowanków z organizacją i pracą szkoły oraz szczegółowo omówili zasady funkcjonowania placówki podczas pandemii.

Wszyscy z ulgą przyjęliśmy wiadomość o powrocie do szkoły. W tym roku każdego obowiązuje reżim sanitarny. Dziękujemy za zastosowanie się do wprowadzonego regulaminu.

Życzymy wszystkim uczniom, aby czas spędzany w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągniecie dużo sukcesów. W swym postępowaniu pamiętajcie o słowach wypowiedzianych przez flamandzkiego pisarza i duchownego Pfila Brosmansa  „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo” i takiego bogactwa życzymy wam jak najwięcej.

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

MAZOWIECKI PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

Projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2020/2021 skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Projekt ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki. Skierowany jest on do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Wzrost kompetencji kluczowych jest jednym z celów szczegółowych projektu i ma się realizować w obszarze nauk matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości. Projekt zakłada rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualizacja będzie przejawiać się m.in. w opracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU) lub Projektów Edukacyjnych w ramach IPREU, które realizowane pod opieką dydaktyczną nauczyciela lub pedagoga szkolnego, będą wyznaczać kierunki rozwoju stypendystów i prowadzić do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych.

Czytaj więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w szkole we wtorek 1 września 2020 r. o godz. 9:00. Ze względu na Covid -19 będzie wyglądała nieco inaczej niż zawsze. Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, rezygnujemy z uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w dotychczasowej formie.

Odbędą się tylko spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. Wychowawcy poinformują uczniów o ważnych kwestiach dotyczących organizacji pracy w nowym roku szkolnym.

Uczniów, Rodziców, Nauczycieli obowiązują tego dnia podstawowe zasady związane z zachowaniem bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem epidemicznym.

 • Przy wejściu do szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce, obowiązkowo zasłonić usta i nos.
 • Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic oraz zachowywanie odpowiedniego dystansu społecznego.

UWAGA!

Prosimy o wchodzenie na teren szkoły wskazanymi wejściami:

 • Uczniowie klas I, II, III, VII – wejście boczne od strony sali gimnastycznej – WEJŚCIE C.
 • Uczniowie klas IV, VI, VIII – wejście główne – WEJŚCIE A.
 • Oddział przedszkolny – wejście boczne od strony szatni przedszkola – WEJŚCIE B.

Czytaj więcej

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Rolniku, przygotuj się do spisu!
Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.
Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.
Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Czytaj więcej

SZKOLENIE E-LEARNINGOWE DLA DZIECI W WIEKU 6-14 LAT

Uwaga najmłodsi mieszkańcy wsi! Rozdajemy nagrody!

Z myślą o Was Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników przygotowała szkolenie e-learningowe dla dzieci w wieku 6-14 lat „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Zapraszamy do ukończenia szkolenia dostępnego pod adresem: prewencja.krus.gov.pl

Certyfikat uzyskany po rozwiązaniu testu końcowego wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO 30 WRZEŚNIA 2020 R.

Spośród zgłoszeń wylosowanych zostanie 100 osób, które otrzymają nagrody rzeczowe w postaci hulajnogi.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.krus.gov.pl

Czytaj więcej

Skip to content