Jednym z organów szkoły jest Rada Rodziców, której celem jest reprezentowanie ogółu rodziców. Organ ten działa na podstawie własnego regulaminu uchwalonego na ogólnym zebraniu rodziców.

Przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Chmielewie w roku szkolnym 2019/2020 jest pani Joanna Janczewska.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  • występowanie do dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszelkich spraw szkoły,
  • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł,
  • pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i wycieczek,
  • współuczestniczenie w procesie wychowawczo – opiekuńczym szkoły.