W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a jego reprezentacją jest wybrany przez uczniów zarząd.

Zasady wybierania i działania określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Samorząd Szkolny przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
– prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
– prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
– prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
– prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
– prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
– prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
– prawo do wyrażania opinii o pracy nauczycieli.

 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego SP w Chmielewie w roku szkolnym 2019/2020:

przewodniczący

zastępca

skarbnik

sekretarz

członek

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pan Adam Matysiak.