Półkolonie 2021

Od 2 do 13 sierpnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Chmielewie będą organizowane półkolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej do l6 roku życia (najstarsze dzieci urodzone 1 stycznia 2005 roku), których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów jest ubezpieczony w pełnym zakresie (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę lub emeryturę, w okresie jakim jest organizowana półkolonia.

Koszt organizacji na jednego uczestnika półkolonii wynosi 425,00 zł, w tym odpłatność rodziców wynosi tylko 50,00 zł.
Turnus półkolonii trwa 10 dni po 6 godzin zegarowych dziennie od 8.00 do 14.00.
Uczestnicy półkolonii będą mieli zapewnione dwa posiłki dziennie, w tym obiad.
Planowane zajęcia w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej podczas turnusu:

1. zajęcia w grupach (plastyczne, komputerowe, profilaktyczne)
2. projekcje filmów, m. in. z zakresu profilaktyki zdrowotnej
3. zajęcia w terenie – spacer nad rzekę, do lasu, bieg patrolowy, ognisko
4. gry i zabawy sportowe na boisku szkolnym
5. wycieczka do zoo do Warszawy
6. wycieczka do Kozienic – seans filmowy w kinie

Rodzic/opiekun prawny uczestnika półkolonii zobowiązany jest do wypełnienia i dostarczenia do szkoły następujących dokumentów (wzory do pobrania poniżej):

  • karta kwalifikacyjna
  • zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie w KRUS wystawione na co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych Uwaga! Ważne – jeśli rodzic/opiekun prawny pobiera rentę to na zaświadczeniu musi być informacja czy jest to renta stała. Jeśli nie – to na jaki okres została przyznana (od-do).
  • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka
  • w przypadku gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic, niezbędne jest dokonanie przez rodziców opisu wyjaśniającego ten fakt
  • w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS, na liście uczestników należy podać dwa adresy, oraz załączyć wyjaśnienie od rodziców dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania

Serdecznie zapraszamy chętne dzieci z terenu naszej gminy (z innych szkół) do zapisywania się na półkolonie.
Ilość miejsc ograniczona!

Telefon kontaktowy do Szkoły Podstawowej w Chmielewie: 48 6219451

Dyrektor szkoły
Małgorzata Giza


Do pobrania:
karta kwalifikacyjna (PDF 160 kB)
wzór zaświadczenia potwierdzającego ubezpieczenie w KRUS (PDF 103 kB)
oświadczenie rodziców o przetwarzaniu danych osobowych dziecka (PDF 125 kB)
wzór oświadczenia – inne nazwisko (PDF 69 kB)
wzór oświadczenia – inny adres (PDF 107 kB)

Skip to content