WAŻNE INFORMACJE ODNOŚNIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ OD 25 MARCA 2020R.

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

W związku z przedłużeniem okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół oraz potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 informujemy, że szkoła pozostaje zamknięta do 10 kwietnia 2020 r.

Od 25 marca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zaczynamy realizować podstawę programową w nauczaniu zdalnym. Nauczyciele będą systematycznie i bez pośpiechu zapoznawać Was (uczniów) z nowymi tematami. Będzie się to oczywiście odbywało z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów.

1. Nauczyciele kontaktują się z uczniami poprzez pocztę elektroniczną i platformę Classroom, a z uczniami edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej poprzez adresy mailowe rodziców lub opiekunów przekazując informacje dotyczące realizacji treści zgodnie z dotychczasowym tygodniowym rozkładem planu zajęć.
2. Nauczyciele będą umieszczać materiały i zadania na stronie materiały i zadania korzystając z poczty elektronicznej lub platformy Classroom poza tym będą umieszczać tam aktywne linki do stron z zadaniami oraz pliki, które może uczeń lub rodzic pobierać.
3. Kontakt z nauczycielami – wysyłanie wiadomości email z wykorzystaniem poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych lub telefonicznie zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.
4. Uczniowie samodzielnie lub z pomocą rodziców przesyłają drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów, zdjęć lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.
5. Ocenianie postępów ucznia odbywa się zgodnie z obowiązującym w szkole Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
a. Nauczyciele będą na bieżąco informować, co i w jakiej formie należy wysłać do oceny i podadzą termin oddania pracy.
b. Również informacje o ewentualnych sprawdzianach czy testach do wykonywania będą przekazywane na bieżąco przez nauczycieli.
c. Nauczyciele będą oceniać pracę uczniów, ale dostosują to do nietypowych warunków, aby nie budzić napięć.
6. Terminy konsultacji z nauczycielami: w godzinach pracy nauczyciela, kontakt mailowy bez ograniczeń czasowych.
7. Od dnia 25 marca należy zapisywać tematy zrealizowanych zajęć lekcyjnych w zeszytach przedmiotowych ( nie dotyczy techniki, informatyki, w-f).
8. Wychowawca odnotowuje obecność ucznia na podstawie przesyłanej codziennie informacji zwrotnej od rodzica drogą elektroniczną lub smsem.
9. Rodzice uczniów, którzy nie mają dostępu do Internetu zobowiązani są do poinformowania wychowawcę klasy o niemożności odczytania informacji dotyczących realizacji materiału nauczania zamieszczonych na poczcie elektronicznej, wówczas wychowawca klasy przygotowuje materiały dla uczniów i umiejscawia je we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców.

Szanowni Rodzice!

Wszyscy jesteśmy świadomi trudnej sytuacji w jakiej znalazły się Państwa dzieci. Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, by edukacja w tej nowej odsłonie była możliwa do zrealizowania dla Waszych dzieci, a naszych uczniów. Na pewno po powrocie do szkoły będą dzieci miały możliwość powtórzenia i wyjaśnienia z nauczycielem niezrozumiałych, trudniejszych tematów. Układ treści programowych w kolejnych latach nauki zapewnia przypominanie, powtarzanie i rozszerzenie treści z poprzednich klas. W przypadku pojawienia się problemów, prosimy pisać wiadomości do nauczycieli wychowawców, by na bieżąco mogli odpowiadać na pytania i rozwiązywać problemy.

Życzymy zdrowia i wytrwałości.