„Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” – informacje o projekcie

Drodzy Rodzice,

W marcu 2020 roku rozpoczną się w naszej placówce nieodpłatne dodatkowe zajęcia dla uczniów i uczennic w ramach projektu „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u uczniów i uczennic oraz zwiększenie jakości nauczania w szkole poprzez:

 • realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających,
 • realizację zajęć specjalistycznych z zakresu indywidualnej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
 • unowocześnienie bazy dydaktycznej poprzez doposażenie pracowni w narzędzia i pomoce dydaktyczne TIK,
 • stworzenie zaplecza do nauczania metodą eksperymentu poprzez zakup pomocy naukowych do szkolnych pracowni przyrodniczych i matematycznych,
 • zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego, prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, jak i procesu pracy indywidualnej z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych u uczniów i uczennic.

Projekt będzie realizowany w szkole do czerwca 2021 r.
W ramach projektu „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” w naszej szkole będą realizowane następujące nieodpłatne zajęcia dodatkowe:

 • „W świecie matematyki” – zajęcia wyrównawcze, kl.5-6, 1 grupa 5 os.
 • „Mały przyrodnik – zabawa i nauka” – zajęcia rozwijające (koło), kl. 1-3, 1 grupa 5 os.
 • „Piękna nasza Polska cała” – zajęcia rozwijające (koło), kl. 6-8, 1 grupa 6 os.
 • „English for everyone” – koło języka angielskiego, kl. 5-8, 1 grupa 6 os.
 • „Młody erudyta – rozwijanie umiejętności rozumowania” – zajęcia rozwijające (koło), kl. 5-6, 1 grupa 6 os.
 • „Mały informatyk” – zajęcia rozwijające (koło), kl. 3-6, 1 grupa 5 os.
 • „Uwaga! Koncentruj się” – zajęcia dla uczniów z zaburzeniami funkcji poznawczych, kl. 4-8, 1 grupa 4 os.
 • „Chcę, umiem, rozumiem” – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, kl.4-8, 1 grupa 4 os.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach (4 godz.) pod nazwą „Zasady bezpieczeństwa w sieci”.
Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PDF)

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (PDF)
Załącznik nr 2 – Deklaracja udziału w projekcie (PDF)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika Projektu (PDF)
Załącznik nr 5 – Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach (PDF)
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie (PDF)

Rekrutacja

Nabór uczniów na zajęcia projektowe trwa od 02 marca 2020 r. do 16 marca 2020 r.
– ostateczny termin składania dokumentów.

Chętne dzieci otrzymały niezbędne dokumenty i wypełnione czytelnie muszą zwrócić do wychowawców
w terminie do 16 marca 2020 r.

Do 20 marca Komisja Rekrutacyjna ustali ostateczne listy uczniów na poszczególne zajęcia.